Misyon / Vizyon 2019-04-22T10:10:13+00:00

Hakkımızda

Misyonumuz

Üniversitemizde eğitim-öğretim programında yer alan önlisans, lisans ve lisansüstü derslerinin ortak ders olarak multidisipliner anlayış ile koordine edilmesi; Eğitim birimleri ile eşgüdüm sağlanarak planlanan eğitim-öğretim sürecinin düzenli yürütülmesi; Yakın Doğu Üniversitesi’nin sahip olduğu eğitim olanaklarını öğrencilerimize bütünüyle etkin bir şekilde sunmak; Üniversitemizin akademik kadrosunun bilgi, deneyim ve becerilerini daha geniş öğrenci kitleleri ile buluşturmak; Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacılar ile öğrencilere katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü yaratmak; Almış oldukları eğitim sonrası mezunlarımızın farklı disiplinlere uyum sağlama becerilerini ve başarılarını arttırmak; Takım çalışmasına teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip olmaktır.

Vizyonumuz

 • Derslerin ortaklaşma sürecini dinamik bir süreç haline getirmek;
 • Yakın Doğu Üniversitesi öğrenci ve öğretim elemanı memnumiyetini ön plana çıkarmak;
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde örnek oluşturan ve fark yaratan bir birim olmaktır

Amaç

Madde 1. 1- Bu yönergenin amacı; Yakın Doğu Üniversitesinin Fakülte, Enstitü ve Yüksekokularında ortak olan derslerin eğitim-öğretimi ve sınavları ile Ortak Dersler Koordinatörlüğünün işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2.1- Bu yönerge, Yakın Doğu Üniversitesinin ilgili birimlerinde ortak olan derslerinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümler ile Ortak Dersler Koordinatörlüğünün bunlara ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsar.      

Dayanak

Madde 3.1- Bu yönerge, Yakın Doğu Üniversitesi Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü  Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerinde yer alan hükümler esas alınarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4. 1- Bu yönergede geçen;

 1. Üniversite: Yakın Doğu Üniversitesini,
 2. Rektörlük: Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğünü,
 3. Rektör: Yakın Doğu Üniversitesi Rektörünü,
 4. İlgili Birimler: İlgili Fakülteler, Enstitüler ve Yüksekokulları
 5. Koordinatör: Ortak Dersler Koordinatörlüğünü
 6. Kurul: Yakın Doğu Üniversitesi Ortak Dersler Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ortak Dersler Koordinatörlüğü Uygulama Esasları 

 Derslerin Öğretim Yarıyılları, Haftalık Saatleri ve Kredileri

Madde 5.1- Bu yönerge kapsamında yer alan ortak dersler ile ilgili birimlerin eğitim-öğrenim programları yer alır.

Madde 6.1- Dersler yüz yüze eğitim veren  Türkçe veya Yabancı Dilde yapılabilir. Bir ortak dersin öğretiminde birden fazla öğretim elemanı görev alabilir.

2- Derslerin ortaklaştırılmasında, fiziki imkânların yeterliliği ve öğrenci sayıları dikkate alınarak, farklı programlar bir araya getirilerek yeni sınıflar oluşturulabilir.

Derslere Devam

Madde 7.1- Ortak Dersler Koordinatörlüğünde yer alan derslerde ön lisan, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği hükümlerine göre devam zorunluluğu aranır.

Sınavlar ve Değerlendirme 

Madde 8.1- Bu yönergedeki derslerinin sınavlarının yürütülmesi Yakın Doğu Üniversitesi Ön Lisans, Lisans  ve Lisansüstü  Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri esas alınarak yapılır.

2- Ortak derslerin sınavlarının tamamı, Üniversitenin Akademik Takviminde yer alan tarihler arasında gerçekleştirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Dersler Koordinatörlüğü

Organlar ve İşleyiş

Madde 9.1- Koordinatör, Yakın Doğu Üniversitesinin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından atanır. Koordinatör, ön lisan, lisans ve lisansüstü düzeyindeki eğitim-öğretimin ve ortak dersler koordinatörlüğü ile ilgili olan her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

2- Koordinatör, her öğretim yılı sonunda koordinatörlüğün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleri ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu Rektöre sunar.

3- Koordinatör Yardımcısı, Yakın Doğu Üniversitesinin kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir. Koordinatör yardımcısı, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki eğitim-öğretimin ve ortak dersler koordinatörlüğü ile ilgili olan her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve koordinatöre gerekli desteğin verilmesinden sorumludur.

4- Kurul, koordinator  başkanlığında ortak derslerin koordinatörlerinden oluşur. Kurul, Koordinatörün çağrısı üzerine toplanır.

5- Akademik Kurul, Ortak Dersler Koordinatörü, Yardımcısı ve Asistanından oluşur. Akademik Kurul, eğitim-öğretim yılı süresince güz ve bahar yarıyılı başlarında olmak üzere en az iki defa toplanır.Akademik kurul, geçen sürede başta eğitim-öğretim olmak üzere her türlü faaliyetini gözden geçirir ve gelecek döneme ilişkin görüş ve öneriler hazırlayarak, Rektörlüğe sunar.

6- Fakülte Temsilcisi; Yakın Doğu Üniversitesinin kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir.Fakülte Temsilcisi, kendi fakülteleri ile ilgili olan dersler ile ilgili koordinatöre gerekli desteğin verilmesinden sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

Madde 10.1- Bu Yönerge hükümleri Yakın Doğu Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11.1- Bu Yönerge hükümleri Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 • Dersleri ortaklaştırmanın amacı nedir?

Bu kararın iki ana sebebi vardır. Bunlardan birincisi bu derslerin dışa açılması sebebiyle standartlaştırma süreçlerinin gerçekleşebilmesi, ikinci ise kaynakların verimli ve etkili kullanılmasıdır

 • Ortak derslerin kodları nasıl birleştirilecek?

TÜM dersler sisteme girildikten sonra, fakülte ve bölümler arası ortak dersler Ortak Dersler Koordinatörlüğü tarafından belirlenecektir. Bu dersleri vermek için atanan öğretim elemanları ile toplantılar gerçekleştirilerek, ders içerikleri ve dersi verecek olan hocalar belirlendikten sonra, Einstein üzerinden ORT kodlu bir ders olarak tekrar açılacaktır. Öğrenci transkriptlerinde kayıtlı oldukları programlardaki ders kodları görünecektir. ORT kodları sadece yönetsel olarak derslerin organizasyonunda kullanılacaktır.

 • Ortak dersleri veren Öğretim Elemanlarının atamalarını kim yapacak?

Bu dersleri vermek için atanan öğretim elemanlarının kadroları Ortak Dersler Koordinatörlüğü’nde olacaktır. Dersler ortaklaştırıldıktan sonra Ortak Dersler Koordinatörlüğü tarafından seçilen öğretim elemanlarına ORT kodlu ders Einstein üzerinden atanacaktır.

 • Ortak dersleri verecek olan öğretim elemanlarının diğer yükleri ortak dersin verilmesini engellerse, bu derslerin öğretim elemanları değişebilir mi?

Böyle bir engelleme söz konusu olmayacaktır çünkü ortak derslere atanacak olan öğretim elemanlarına söz konusu asgari ders saati zaten ortaklaşma gerçekleşmeden önce verilmiş olacaktır. Öğretim elemanı seçimleri ders saatleri ve uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak yapılacaktır

Duyurular

Ortak Ders Sınav Programları Açıklandı!

April 2nd, 2019|Comments Off on Ortak Ders Sınav Programları Açıklandı!

2018-19 Bahar dönemi Vize, Vize Telafi ve Final sınav programlarını görmek için sayfayı aşağıya kaydırınız. Sınav programlarının listelendiği kısmın altında vize sınavları için sınav odaları da açıklanmıştır. Lütfen listeleri dikkatlice inceleyerek, hangi odada sınava gireceğinizi [...]

Tarih/Türkçe/İngilizce Dersleri için Muafiyet Sınavı Duyurusu

February 15th, 2019|Comments Off on Tarih/Türkçe/İngilizce Dersleri için Muafiyet Sınavı Duyurusu

AİT100-101-102 / İNG100-101-102 / TUR 100/101/102 -Üniversitemizde AİT/İNG/TUR 100-101-102 derslerini alacak olan yeni kayıtlı öğrenciler için 22.02.2019'da muafiyet sınavı yapılacaktır. -Muafiyet sınavına sadece Yakın Doğu Üniversitesi'ne 2018-2019 Bahar döneminde yeni kayıt yaptıran öğrenciler katılabilecektir. Eski [...]

SEC203 Sınavı ile ilgili değişiklik duyurusu

January 8th, 2019|Comments Off on SEC203 Sınavı ile ilgili değişiklik duyurusu

SEC203 sınavı 9 Ocak 2019'da saat 09:30'da Diş Hekimliği Fakültesi 2. kattaki küçük amfide yapılacaktır. Dersi alan öğrencilerin sınav saatinden en az 10 dakika önce sınav odasına gelmeleri gerekmektedir.

İNG201 Final Sınavı Odaları hk.

January 4th, 2019|Comments Off on İNG201 Final Sınavı Odaları hk.

2018-19 Güz döneminde Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri İNG201 dersinin final sınavına aşağıdaki odalarda gireceklerdir: ES-1-D09 ES-1-D10 ES-1-D11 ES-1-D12 Bunun yanında İNG201 dersi almakta olan ancak sınav odası listelerinde ismi bulunmayan öğrencilerin SBF Salon2 veya ES-1-D13 [...]

Akademik Kadro

Doç. Dr. Çise ÇAVUŞOĞLU

Ortak Dersler Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. İpek DANJU

Ortak Dersler Koordinatör Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Kezban OZANSOY

Ortak Lisansüstü Dersler Sorumlusu

Yrd. Doç. Dr. Başak Bağlama

Ortak Seçmeli Dersler Sorumlusu

basak.baglama@neu.edu.tr

Uz. Seçil BESİM

Seçmeli Dersler Sorumlusu

Uz. Yücehan Yücesoy

Lisansüstü Dersler Sorumlusu

yucehan.yucesoy@neu.edu.tr

Uz. Nevriye YILMAZ

Ortak Dersler Sınav Koordinatörü

Prof. Dr. Esra KARABACAK

Yabancılar için Türkçe Ders Koordinatörü

Prof. Dr. Evren HINÇAL

Ortak Matematik Dersleri Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Gülsüm AŞIKSOY

Ortak Fizik Dersleri Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Süleyman AŞIR

Ortak Kimya Dersleri Koordinatörü

Öğr. Gör. Aslı BOLAT

Fransızca Ders Koordinatörü

Uz. Aslı KASABALI GÜNHAN

Fakülte İngilizce Dersleri Koordinatörü

Uz. Cem TAMTUNALI

Ortak Almanca Dersleri Koordinatörü

Şerif Hubeyli TÖZÜNER

Ortak Dersler Koordinatörlüğü Yönetici Asistanı

Dersler

Dersler

Ortak Seçmeli Ders Listeleri

2018-19 Bahar döneminde Ortak Dersler Koordinatörlüğü tarafından açılan seçmeli derslerin listesini aşağıdaki linklerde bulabilirsiniz. Burada listelenen derslerin sizin bölümünüze açılıp açılmadığını öğrenmek için lütfen Öğrenci Kayıt Sisteminde (Einstein) “Ortak Dersler Koordinatörlüğü” tarafından açılan ders listesine bakınız.

Sınavlar

Sınavlar

NA Notu Alan Öğrenci Listeleri: Devam zorunluluğunu yerine getirmeyerek NA notu alan öğrenciler, Na notu aldıkları dersin final sınavına girme hakkını kaybederler. Listeleri görmek için ders koduna/grup adına tıklayınız. 

 • FRE101
 • FRA101
 • FRE102
 • FRE201
 • FRE202
 • FRE301+302
 • FRE401+ 402
 • TDE405/ SEC203
 • YİT201
 • ENG201
 • ING201
 • MAT101
 • MAT102
 • MAT131
 • MAT201
 • MAT261
 • MAT 323
 • MTH 101
 • MTH102
 • MTH141
 • MTH113
 • MTH201
 • MTH241
 • MTH251
 • MTH323
 • PHY101
 • PHY102
 • FİZ 101
 • FİZ 102
 • FİZ 103
 • CHM101
 • KIM101
İletişim
© Copyright 2019 | Near East Technology