Misyon / Vizyon 2020-11-11T10:31:58+02:00

Hakkımızda

Misyonumuz

 • Üniversitemizde yer alan önlisans, lisans ve lisansüstü derslerin ortak ders olarak multidisipliner anlayış ile koordine edilmesi;
 • Eğitim birimleri ile eşgüdüm sağlanarak planlanan eğitim-öğretim sürecinin düzenli yürütülmesi;
 • Yakın Doğu Üniversitesi’nin sahip olduğu eğitim olanaklarını öğrencilerimize bütünüyle etkin bir şekilde sunmak;
 • Üniversitemizin akademik kadrosunun bilgi, deneyim ve becerilerini daha geniş öğrenci kitleleri ile buluşturmak;
 • Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacılar ile öğrencilere katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü yaratmak;
 • Almış oldukları eğitim sonrası mezunlarımızın farklı disiplinlere uyum sağlama becerilerini ve başarılarını arttırmak;
 • Takım çalışmasına teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip olmaktır.

Vizyonumuz

 • Derslerin ortaklaşma sürecini dinamik bir süreç haline getirmek;
 • Yakın Doğu Üniversitesi öğrenci ve öğretim elemanı memnumiyetini ön plana çıkarmak;
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde örnek oluşturan ve fark yaratan bir birim olmaktır.

Amaç

Madde 1. 1- Bu yönergenin amacı; Yakın Doğu Üniversitesinin Fakülte, Enstitü ve Yüksekokularında ortak olan derslerin eğitim-öğretimi ve sınavları ile Ortak Dersler Koordinatörlüğünün işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2.1- Bu yönerge, Yakın Doğu Üniversitesinin ilgili birimlerinde ortak olan derslerinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümler ile Ortak Dersler Koordinatörlüğünün bunlara ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsar.      

Dayanak

Madde 3.1- Bu yönerge, Yakın Doğu Üniversitesi Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü  Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerinde yer alan hükümler esas alınarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4. 1- Bu yönergede geçen;

 1. Üniversite: Yakın Doğu Üniversitesini,
 2. Rektörlük: Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğünü,
 3. Rektör: Yakın Doğu Üniversitesi Rektörünü,
 4. İlgili Birimler: İlgili Fakülteler, Enstitüler ve Yüksekokulları
 5. Koordinatör: Ortak Dersler Koordinatörlüğünü
 6. Kurul: Yakın Doğu Üniversitesi Ortak Dersler Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ortak Dersler Koordinatörlüğü Uygulama Esasları 

 Derslerin Öğretim Yarıyılları, Haftalık Saatleri ve Kredileri

Madde 5.1- Bu yönerge kapsamında yer alan ortak dersler ile ilgili birimlerin eğitim-öğrenim programları yer alır.

Madde 6.1- Dersler Türkçe veya yabancı dilde yapılabilir. Bir ortak dersin öğretiminde birden fazla öğretim elemanı görev alabilir.

2- Derslerin ortaklaştırılmasında, fiziki imkânların yeterliliği ve öğrenci sayıları dikkate alınarak, farklı programlar bir araya getirilerek yeni sınıflar oluşturulabilir.

Derslere Devam

Madde 7.1- Ortak Dersler Koordinatörlüğünde yer alan derslerde ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği hükümlerine göre devam zorunluluğu aranır.

Sınavlar ve Değerlendirme 

Madde 8.1- Bu yönergedeki derslerin sınavlarının yürütülmesi Yakın Doğu Üniversitesi Ön Lisans, Lisans  ve Lisansüstü  Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri esas alınarak yapılır.

2- Ortak derslerin sınavlarının tamamı, Üniversitenin Akademik Takviminde yer alan tarihler arasında gerçekleştirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Dersler Koordinatörlüğü

Organlar ve İşleyiş

Madde 9.1- Koordinatör, Yakın Doğu Üniversitesinin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından atanır. Koordinatör, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki eğitim-öğretimin ve ortak dersler koordinatörlüğü ile ilgili olan her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

2- Koordinatör, her öğretim yılı sonunda koordinatörlüğün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleri ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu Rektöre sunar.

3- Koordinatör Yardımcısı, Yakın Doğu Üniversitesinin kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir. Koordinatör yardımcısı, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki eğitim-öğretimin ve ortak dersler koordinatörlüğü ile ilgili olan her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve koordinatöre gerekli desteğin verilmesinden sorumludur.

4- Kurul, koordinator  başkanlığında ortak derslerin koordinatörlerinden oluşur. Kurul, Koordinatörün çağrısı üzerine toplanır.

5- Akademik Kurul, Ortak Dersler Koordinatörü, Yardımcısı ve Asistanından oluşur. Akademik Kurul, eğitim-öğretim yılı süresince güz ve bahar yarıyılı başlarında olmak üzere en az iki defa toplanır. Akademik kurul, geçen sürede başta eğitim-öğretim olmak üzere her türlü faaliyetini gözden geçirir ve gelecek döneme ilişkin görüş ve öneriler hazırlayarak, Rektörlüğe sunar.

6- Fakülte Temsilcisi; Yakın Doğu Üniversitesinin kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir.Fakülte Temsilcisi, kendi fakülteleri ile ilgili olan dersler ile ilgili koordinatöre gerekli desteğin verilmesinden sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

Madde 10.1- Bu Yönerge hükümleri Yakın Doğu Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11.1- Bu Yönerge hükümleri Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Amaç

Madde 1. 1- Bu yönergenin amacı; Yakın Doğu Üniversitesinin Fakülte, Enstitü ve Yüksekokularında ortak olan derslerin eğitim-öğretimi ve sınavları ile Ortak Dersler Koordinatörlüğünün işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2.1- Bu yönerge, Yakın Doğu Üniversitesinin ilgili birimlerinde ortak olan derslerinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümler ile Ortak Dersler Koordinatörlüğünün bunlara ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsar.      

Dayanak

Madde 3.1- Bu yönerge, Yakın Doğu Üniversitesi Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü  Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerinde yer alan hükümler esas alınarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4. 1- Bu yönergede geçen;

 1. Üniversite: Yakın Doğu Üniversitesini,
 2. Rektörlük: Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğünü,
 3. Rektör: Yakın Doğu Üniversitesi Rektörünü,
 4. İlgili Birimler: İlgili Fakülteler, Enstitüler ve Yüksekokulları
 5. Koordinatör: Ortak Dersler Koordinatörlüğünü
 6. Kurul: Yakın Doğu Üniversitesi Ortak Dersler Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ortak Dersler Koordinatörlüğü Uygulama Esasları 

 Derslerin Öğretim Yarıyılları, Haftalık Saatleri ve Kredileri

Madde 5.1- Bu yönerge kapsamında yer alan ortak dersler ile ilgili birimlerin eğitim-öğrenim programları yer alır.

Madde 6.1- Dersler Türkçe veya yabancı dilde yapılabilir. Bir ortak dersin öğretiminde birden fazla öğretim elemanı görev alabilir.

2- Derslerin ortaklaştırılmasında, fiziki imkânların yeterliliği ve öğrenci sayıları dikkate alınarak, farklı programlar bir araya getirilerek yeni sınıflar oluşturulabilir.

Derslere Devam

Madde 7.1- Ortak Dersler Koordinatörlüğünde yer alan derslerde ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği hükümlerine göre devam zorunluluğu aranır.

Sınavlar ve Değerlendirme 

Madde 8.1- Bu yönergedeki derslerin sınavlarının yürütülmesi Yakın Doğu Üniversitesi Ön Lisans, Lisans  ve Lisansüstü  Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri esas alınarak yapılır.

2- Ortak derslerin sınavlarının tamamı, Üniversitenin Akademik Takviminde yer alan tarihler arasında gerçekleştirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Dersler Koordinatörlüğü

Organlar ve İşleyiş

Madde 9.1- Koordinatör, Yakın Doğu Üniversitesinin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından atanır. Koordinatör, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki eğitim-öğretimin ve ortak dersler koordinatörlüğü ile ilgili olan her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

2- Koordinatör, her öğretim yılı sonunda koordinatörlüğün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleri ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu Rektöre sunar.

3- Koordinatör Yardımcısı, Yakın Doğu Üniversitesinin kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir. Koordinatör yardımcısı, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki eğitim-öğretimin ve ortak dersler koordinatörlüğü ile ilgili olan her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve koordinatöre gerekli desteğin verilmesinden sorumludur.

4- Kurul, koordinator  başkanlığında ortak derslerin koordinatörlerinden oluşur. Kurul, Koordinatörün çağrısı üzerine toplanır.

5- Akademik Kurul, Ortak Dersler Koordinatörü, Yardımcısı ve Asistanından oluşur. Akademik Kurul, eğitim-öğretim yılı süresince güz ve bahar yarıyılı başlarında olmak üzere en az iki defa toplanır. Akademik kurul, geçen sürede başta eğitim-öğretim olmak üzere her türlü faaliyetini gözden geçirir ve gelecek döneme ilişkin görüş ve öneriler hazırlayarak, Rektörlüğe sunar.

6- Fakülte Temsilcisi; Yakın Doğu Üniversitesinin kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir.Fakülte Temsilcisi, kendi fakülteleri ile ilgili olan dersler ile ilgili koordinatöre gerekli desteğin verilmesinden sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

Madde 10.1- Bu Yönerge hükümleri Yakın Doğu Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11.1- Bu Yönerge hükümleri Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Duyurular

Ortak Dersler Muafiyet Sınavları Hakkında – Güz 2020-21

Eylül 14th, 2020|Comments Off on Ortak Dersler Muafiyet Sınavları Hakkında – Güz 2020-21

Üniversitemizde Türkçe ve İngilizce eğitim veren bölümlere sunulmakta olan ortak dersler için sadece bölüme yeni kayıt yaptırmış öğrenciler için 08.10.2020 ve 09.10.2020  tarihinde muafiyet sınavı yapılacaktır. Alınabilecek muafiyet sınavlarının bölüm ve uyruklara göre dağılımı aşağıdaki gibidir: TÜRKÇE EĞİTİM VEREN BÖLÜMLER: [...]

22 Mart 2020 tarihine kadar yüz yüze eğitim askıya alınmıştır!

March 13th, 2020|Comments Off on 22 Mart 2020 tarihine kadar yüz yüze eğitim askıya alınmıştır!

Bakanlar Kurulu'nun Coronavirüs ile ilgili almış olduğu önlemler doğrultusunda, 22 Mart 2020 tarihine kadar yüz yüze eğitim askıya alınmıştır. Bu bağlamda Yakın Doğu Üniversitesi 16 Mart 2020 tarihi itibarı ile alınan tarihine kadar eğitim faaliyetlerine [...]

2019-20 Genel Ortak Dersler E-sınav Vize Programı

Kasım 1st, 2019|Comments Off on 2019-20 Genel Ortak Dersler E-sınav Vize Programı

2019-20 Güz döneminde UZEM üzerinden yapılan genel ortak dersler e-sınav olarak gerçekleştirilecektir. Vize sınav programı "Sınavlar" bölümünde bulunabilir. Her ders için Öğrenciler belirtilen periyotlarda öğrenciler bilgisayar laboratuvarlarına yerleştirilecektir. Öğrencilerin yerleştirileceği sınav odaları UZEM (uzem.neu.edu.tr) üzerinden duyurulacaktır. [...]

2019-20 Güz Dönemi Vize Sınav Programı Duyuruldu!

Kasım 1st, 2019|Comments Off on 2019-20 Güz Dönemi Vize Sınav Programı Duyuruldu!

Sınav programını görmek için "Sınavlar" bölümüne tıklayınız. Programın en güncel halini görebilmek için dokümanı indirmeden önce sayfayı yenileyiniz.

Akademik Kadro

Doç. Dr. Çise ÇAVUŞOĞLU

Ortak Dersler Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. İpek DANJU

Ortak Dersler Koordinatör Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Kezban OZANSOY

Ortak Lisansüstü Dersler Sorumlusu

Yrd. Doç. Dr. Başak Bağlama

Ortak Seçmeli Dersler Sorumlusu

basak.baglama@neu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Yasemin Sorakın BALLI

Ortak Seçmeli Dersler Sorumlusu

yasemin.sorakin@neu.edu.tr

Özde Demirel

Ortak Dersler Sınav Koordinatörü

ozde.demirel@neu.edu.tr

Dr. Seçil Besim Ayhan

Ortak Dersler Eğitim Programları Koordinatörü

secil.besim@neu.edu.tr

Uz. Yücehan Yücesoy

Lisansüstü Dersler Sorumlusu

yucehan.yucesoy@neu.edu.tr

Doç. Dr. Hasan Samani

Ortak İngilizce Tarih Dersleri Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Funda Gezer Faslı

Yabancılar için Türkçe Dersleri Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Bilgen Kaymakamzade

Ortak Matematik Dersleri Koordinatörü

Doç. Dr. Gülsüm AŞIKSOY

Ortak Fizik Dersleri Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Süleyman AŞIR

Ortak Kimya Dersleri Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Ayten Koruroğlu

Ortak Türkçe Tarih Dersleri Koordinatörü

Öğr. Gör. Aslı BOLAT

Ortak Fransızca Dersleri Koordinatörü

Uz. Aslı KASABALI GÜNHAN

Fakülte İngilizce Dersleri Koordinatörü

Öğr. Gör. Kelly GIRKES

Ortak Almanca Dersleri Koordinatörü

kelly.girkes@neu.edu.tr

Öğr. Gör. Laçin ÖNEL

Ortak Yunanca Dersleri Koordinatörü

lacin.onel@neu.edu.tr

Şerif Hubeyli TÖZÜNER

Ortak Dersler Koordinatörlüğü Yönetici Asistanı

Dersler

Dersler

Genel Ortak Dersler Ders İçerikleri

 • Yıllık Dersler:
  • İngilizce (Öğretim Dili Türkçe Bölümler için):İNG100
  • İngilizce (Öğretim Dili İngilizce Bölümler için): ENG100
  • Fizik (Öğretim Dili İngilizce Bölümler için): PHY100
  • Fizik (Öğretim Dili Türkçe Bölümler için): FIZ100
  • Tarih (TC ve KKTC Uyruklu Öğrenciler için): AIT100
  • Tarih(Yabancı Uyruklu Öğrenciler için): AIT 200
  • Türkçe (TC ve KKTC Uyruklu Öğrenciler için): TUR100
  • Türkçe (Yabancı Uyruklu Öğrenciler için): YIT100

Seçmeli Ders İçerikleri

Haftalık Ders Programları

Ortak Seçmeli Ders Listeleri

2020-21 Güz döneminde Ortak Dersler Koordinatörlüğü tarafından açılan seçmeli derslerin listesini aşağıdaki linklerde bulabilirsiniz.

Sınavlar

Sınavlar

 • FRE10
 • FRA101
 • FRE102
 • FRE201
 • FRE202
 • FRE301
 • TRI409 – FRENCH
 • GERMAN
 • İNG201
 •  ENG201
 • ING301
 • ING403
 • MAT101
 • MAT102
 • MAT113
 • MAT162
 •  MAT201
 • MAT214-232
 • MAT241
 •  MAT251
 •  MAT261
 • MAT262
 • MAT 323
 • MTH 101
 • MTH102
 •  MTH113
 • MTH201
 • MTH241
 • MTH251
 • MTH323
 •  PHY101
 • PHY102
 • FİZ 101
 • FİZ 102
 • CHM101
 • CHM104
 • KIM101

NA Notu Alan Öğrenci Listeleri: Devam zorunluluğunu yerine getirmeyerek NA notu alan öğrenciler, NA notu aldıkları dersin final sınavına girme hakkını kaybederler.  

 • FRE101
  • 20182336
  • 20191925
  • 20193099
 • FRA101
 • FRE102
  • 20180822
 • FRE201
 • FRE202
 • FRE301+302
 • GER101
  • 20185888
  • 20191185
  • 20191261
  • 20161995
  • 20162353
  • 20162757
  • 20163664
  • 20170356
  • 20170441
  • 20171922
  • 20172391
  • 20177280
  • 20180232
  • 20184603
  • 20184759
  • 20190898
  • 20191183
  • 20191185
  • 20191437
  • 20192896
  • 20193089
  • 20193200
  • 20193283
  • 20180365
  • 20182709
  • 20182716
  • 20184286
  • 20193294
  • 20193477
 • GER102
  • 20155439
  • 20158325
  • 20158824
  • 20164448
  • 20168438
  • 20182003
  • 20182201
  • 20182741
 • GER201
  • 20158824
  • 20162320
  • 20164365
  • 20165824
  • 20168258
  • 20168916
  • 20176880
  • 20180027
 • GER202
  • 20158621
  • 20182610
 • GRE100
 • GRE101
 • YİT201
 • ENG202
 • ING202
 • MAT101
 • MAT102
 • MAT113
 • MAT201
 • MAT261
 • MAT 323
 • MTH 101
 • MTH102
 • MTH141
 • MTH113
 • MTH201
 • MTH241
 • MTH251
 • MTH323
 • PHY101
 • PHY102
 • FIZ101
 • FIZ102
 • FİZ 103
 • CHM101
 • KIM101
 • CHM122
 • KIM122
İletişim