Güncel Duyurular (Ders ve Sınav Bilgileri)

Kampüs genelinde açılan Ortak Dersler (AIT100-AIT101-AIT102-AIT200-AIT103-AIT104-TUR100-TUR101-TUR102-YIT100-YIT101-YIT102-BIL100-BIL101-BIL102-COM100-COM101-COM102-ING100-ING101-ING102-ENG100-ENG101-ENG102)  E-sınavların düzeni aşağıdaki  gibidir;

2023-2024 Bahar döneminde kampüs geneline açılan ortak derslerimizin Vize, Final ve Bütünleme sınavları 20.03.2024 – 14.06.2024 tarihleri arasında (her iki tarih de dahil) gerçekleşecektir.

Değerli öğrencilerimiz sizlere belirtilen tarihler süresince, üniversitemizdeki merkez bilgisayar laboratuvarlarımızın sınav için ayrılan takvimine ve kendi ders programınıza uygun gün ve saatlerde, kendinizi sınava hazır ve yeterli hissettiğiniz zaman öncelikle vize, final ve daha sonra da bütünleme sınavlarına katılabilirsiniz.
Merkez Laboratuvar programı aylık olarak güncellenecektir. Haftalık olarak saatlerde değişiklik olabilme durumundan dolayı lütfen programları derslerinizin duyuru bölümünden veya ODK https://odk.neu.edu.tr/ web sayfasından takip ediniz.
Sınavına gireceğiniz dersin kodundan emin olunuz. Yanlış gireceğiniz sınavların tüm sorumluluğu öğrenciye aittir.
Bütünleme sınavına sadece yönetmeliğe uygun olan (sınavdan FF almış) öğrenciler katılabilecektir. Sınav notu geçerli olup bütünlemeye  katılan öğrencilerin değerlendirmesi geçersiz sayılacaktır.

Her ders konuları UZEBİM’in ders platformuna kayıt olunarak elde edilebilir (uzebim.neu.edu.tr).

Belirtilen tarihler arasında sınava katılmayan öğrencilere telafi hakkı verilmeyecektir. Sadece belirtilen gün ve saatlerde, belirtilen bilgisayar laboratuvarlarında yapılan sınavlar geçerli sayılacaktır.

UZEBiM Merkez Bilgisayar Laboratuvarları Sınav Kuralları aşağıdaki şekilde olacaktır: 

Merkez bilgisayar laboratuvarlarındaki sınavlara  giriş   yapılırken   öğrenci   kimlik kartı ve nüfus cüzdanı gösterilmesi gerekmektedir. Belgeleri eksik olan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

Merkez bilgisayar laboratuvarlarında mevcut kapasite aşımında öğrencilerimize bir sonraki period için sıra numarası verilecektir. Alınmış olan sıra numarası sadece belirtilen merkezi laboratuvara ait olacaktır. Farklı bir laboratuvarda sınava girilemeyecektir.

Merkez bilgisayar laboratuvarından verilen sıra numarasına gün içinde öğrenciye sıra gelmezse bir sonraki gün var olan sıra numarasından devam edebilecektir. Öğrenci sıra hakkını kaybetmeyecektir.
Sınav laboratuvarının dolu olması durumunda sadece merkez bilgisayar laboratuvarlarından alınacak olan sıra numaraları geçerli olacaktır.
Öğrenciler, sınavlara cep telefonu ile giremezler, sınav görevlileri ve öğrenciler bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelidirler. Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, sözlük işlevi olan elektronik aygıt gibi araçlar; cep bilgisayarı ve her türlü bilgisayar özelliği bulunan herhangi bir araç ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Merkez bilgisayar laboratuvarları kameralar ile izlenmektedir.
Sınavlarınız (uzebim.neu.edu.tr) adresinden yapılacaktır. Giriş bilgilerinizi sınava girmeden önce kontrol ediniz. Sınav başlama esnasında bu konuda sorun yaşanması durumunda sınav laboratuvarından ayrılmanız istenecektir.
Sınavına gireceğiniz dersin kodundan emin Yanlış gireceğiniz sınavların tüm sorumluluğu öğrenciye aittir.
Sınav esnasında öğrenciler, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundadır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılan uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
Sınav salonundan gözetimsiz olarak çıkan öğrenci, sınav salonuna (bilgisayar laboratuvarına) kesinlikle tekrar alınmaz.
Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları kesinlikle yasaktır. Merkez bilgisayar laboratuvarları kameralar ile izlenmektedir.
Sınav sırasında kopya çeken veya çekmeye teşebbüs eden, kopya veren ve kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılır ve bu öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

Görevliler kopya çekmeye veya vermeye çalışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk öğrenciye aittir. Merkez bilgisayar laboratuvarları kameralar ile izlenmektedir.
Sorular ve/veya soruların seçenekleri, sorulara verilen cevaplar ayrı bir kâğıda yazılıp dışarı çıkarılamaz; bu tür bir teşebbüste bulunan öğrencinin sınavı geçersiz sayılır. Kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılır ve bu öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır. Merkez bilgisayar laboratuvarları kameralar ile izlenmektedir.
Merkez bilgisayar laboratuvarlarımızın lokasyonları aşağıdaki gibidir;

ES MERKEZ LAB = Eğitim Sarayı 2. Kat

HK MERKEZ LAB = Hukuk Fakültesi 2. Kat

İN MERKEZ LAB = İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi 2. Kat

İL MERKEZ LAB = İletişim Fakültesi Zemin kat

Türk Dilinde Eğitim  Yapan Bölümler:
  BİL 100/101/102
İNG  100/101/102
TUR  100/101/102
AİT 100/101/102 (KKTC  ve TC uyruklukar)
AİT 200/103/104 (Yabancı uyruklukar)
YIT 100/101/102 (Yabancı uyruklukar)
İngiliz Dilinde Eğitim  Yapan Bölümler:
COM 100/101/102
ENG  100/101/102
TUR  100/101/102 (KKTC  ve TC uyruklukar)
AİT 100/101/102 (KKTC  ve TC uyruklukar)
AİT 200/103/104 (Yabancı uyruklukar)
YIT 100/101/102 (Yabancı uyruklukar)

Seçtiğiniz seçmeli ders kodunu danışmanınıza bildiriniz. Dersin Genius sisteminde bölümünüze açılabilmesi için danışmanınızın Ortak Dersler Koordinatörlüğü’ne [email protected] talepte bulunması gerekmektedir.

Hakkımızda

Misyonumuz

  • Üniversitemizde yer alan önlisans, lisans ve lisansüstü derslerin ortak ders olarak multidisipliner anlayış ile koordine edilmesi;
  • Eğitim birimleri ile eşgüdüm sağlanarak planlanan eğitim-öğretim sürecinin düzenli yürütülmesi;
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nin sahip olduğu eğitim olanaklarını öğrencilerimize bütünüyle etkin bir şekilde sunmak;
  • Üniversitemizin akademik kadrosunun bilgi, deneyim ve becerilerini daha geniş öğrenci kitleleri ile buluşturmak;
  • Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacılar ile öğrencilere katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü yaratmak;
  • Almış oldukları eğitim sonrası mezunlarımızın farklı disiplinlere uyum sağlama becerilerini ve başarılarını arttırmak;
  • Takım çalışmasına teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip olmaktır.

Vizyonumuz

  • Derslerin ortaklaşma sürecini dinamik bir süreç haline getirmek;
  • Yakın Doğu Üniversitesi öğrenci ve öğretim elemanı memnumiyetini ön plana çıkarmak;
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde örnek oluşturan ve fark yaratan bir birim olmaktır.

Amaç
Madde 1. 1- Bu yönergenin amacı; Yakın Doğu Üniversitesinin Fakülte, Enstitü ve Yüksekokularında ortak olan derslerin eğitim-öğretimi ve sınavları ile Ortak Dersler Koordinatörlüğünün işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2.1- Bu yönerge, Yakın Doğu Üniversitesinin ilgili birimlerinde ortak olan derslerinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümler ile Ortak Dersler Koordinatörlüğünün bunlara ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak
Madde 3.1- Bu yönerge, Yakın Doğu Üniversitesi Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerinde yer alan hükümler esas alınarak düzenlenmiştir.

Tanımlar
Madde 4. 1- Bu yönergede geçen;

Üniversite: Yakın Doğu Üniversitesini,
Rektörlük: Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğünü,
Rektör: Yakın Doğu Üniversitesi Rektörünü,
İlgili Birimler: İlgili Fakülteler, Enstitüler ve Yüksekokulları
Koordinatör: Ortak Dersler Koordinatörlüğünü
Kurul: Yakın Doğu Üniversitesi Ortak Dersler Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ortak Dersler Koordinatörlüğü Uygulama Esasları

Derslerin Öğretim Yarıyılları, Haftalık Saatleri ve Kredileri

Madde 5.1- Bu yönerge kapsamında yer alan ortak dersler ile ilgili birimlerin eğitim-öğrenim programları yer alır.

Madde 6.1- Dersler Türkçe veya yabancı dilde yapılabilir. Bir ortak dersin öğretiminde birden fazla öğretim elemanı görev alabilir.

2- Derslerin ortaklaştırılmasında, fiziki imkânların yeterliliği ve öğrenci sayıları dikkate alınarak, farklı programlar bir araya getirilerek yeni sınıflar oluşturulabilir.

Derslere Devam

Madde 7.1- Ortak Dersler Koordinatörlüğünde yer alan derslerde ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği hükümlerine göre devam zorunluluğu aranır.

Sınavlar ve Değerlendirme

Madde 8.1- Bu yönergedeki derslerin sınavlarının yürütülmesi Yakın Doğu Üniversitesi Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri esas alınarak yapılır.

2- Ortak derslerin sınavlarının tamamı, Üniversitenin Akademik Takviminde yer alan tarihler arasında gerçekleştirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Dersler Koordinatörlüğü

Organlar ve İşleyiş

Madde 9.1- Koordinatör, Yakın Doğu Üniversitesinin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından atanır. Koordinatör, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki eğitim-öğretimin ve ortak dersler koordinatörlüğü ile ilgili olan her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

2- Koordinatör, her öğretim yılı sonunda koordinatörlüğün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleri ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu Rektöre sunar.

3- Koordinatör Yardımcısı, Yakın Doğu Üniversitesinin kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir. Koordinatör yardımcısı, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki eğitim-öğretimin ve ortak dersler koordinatörlüğü ile ilgili olan her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve koordinatöre gerekli desteğin verilmesinden sorumludur.

4- Kurul, koordinator başkanlığında ortak derslerin koordinatörlerinden oluşur. Kurul, Koordinatörün çağrısı üzerine toplanır.

5- Akademik Kurul, Ortak Dersler Koordinatörü, Yardımcısı ve Asistanından oluşur. Akademik Kurul, eğitim-öğretim yılı süresince güz ve bahar yarıyılı başlarında olmak üzere en az iki defa toplanır. Akademik kurul, geçen sürede başta eğitim-öğretim olmak üzere her türlü faaliyetini gözden geçirir ve gelecek döneme ilişkin görüş ve öneriler hazırlayarak, Rektörlüğe sunar.

6- Fakülte Temsilcisi; Yakın Doğu Üniversitesinin kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir.Fakülte Temsilcisi, kendi fakülteleri ile ilgili olan dersler ile ilgili koordinatöre gerekli desteğin verilmesinden sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

Madde 10.1- Bu Yönerge hükümleri Yakın Doğu Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11.1- Bu Yönerge hükümleri Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Amaç
Madde 1. 1- Bu yönergenin amacı; Yakın Doğu Üniversitesinin Fakülte, Enstitü ve Yüksekokularında ortak olan derslerin eğitim-öğretimi ve sınavları ile Ortak Dersler Koordinatörlüğünün işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2.1- Bu yönerge, Yakın Doğu Üniversitesinin ilgili birimlerinde ortak olan derslerinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümler ile Ortak Dersler Koordinatörlüğünün bunlara ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak
Madde 3.1- Bu yönerge, Yakın Doğu Üniversitesi Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerinde yer alan hükümler esas alınarak düzenlenmiştir.

Tanımlar
Madde 4. 1- Bu yönergede geçen;

Üniversite: Yakın Doğu Üniversitesini,
Rektörlük: Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğünü,
Rektör: Yakın Doğu Üniversitesi Rektörünü,
İlgili Birimler: İlgili Fakülteler, Enstitüler ve Yüksekokulları
Koordinatör: Ortak Dersler Koordinatörlüğünü
Kurul: Yakın Doğu Üniversitesi Ortak Dersler Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ortak Dersler Koordinatörlüğü Uygulama Esasları

Derslerin Öğretim Yarıyılları, Haftalık Saatleri ve Kredileri

Madde 5.1- Bu yönerge kapsamında yer alan ortak dersler ile ilgili birimlerin eğitim-öğrenim programları yer alır.

Madde 6.1- Dersler Türkçe veya yabancı dilde yapılabilir. Bir ortak dersin öğretiminde birden fazla öğretim elemanı görev alabilir.

2- Derslerin ortaklaştırılmasında, fiziki imkânların yeterliliği ve öğrenci sayıları dikkate alınarak, farklı programlar bir araya getirilerek yeni sınıflar oluşturulabilir.

Derslere Devam

Madde 7.1- Ortak Dersler Koordinatörlüğünde yer alan derslerde ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği hükümlerine göre devam zorunluluğu aranır.

Sınavlar ve Değerlendirme

Madde 8.1- Bu yönergedeki derslerin sınavlarının yürütülmesi Yakın Doğu Üniversitesi Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri esas alınarak yapılır.

2- Ortak derslerin sınavlarının tamamı, Üniversitenin Akademik Takviminde yer alan tarihler arasında gerçekleştirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Dersler Koordinatörlüğü

Organlar ve İşleyiş

Madde 9.1- Koordinatör, Yakın Doğu Üniversitesinin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından atanır. Koordinatör, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki eğitim-öğretimin ve ortak dersler koordinatörlüğü ile ilgili olan her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

2- Koordinatör, her öğretim yılı sonunda koordinatörlüğün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleri ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu Rektöre sunar.

3- Koordinatör Yardımcısı, Yakın Doğu Üniversitesinin kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir. Koordinatör yardımcısı, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki eğitim-öğretimin ve ortak dersler koordinatörlüğü ile ilgili olan her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve koordinatöre gerekli desteğin verilmesinden sorumludur.

4- Kurul, koordinator başkanlığında ortak derslerin koordinatörlerinden oluşur. Kurul, Koordinatörün çağrısı üzerine toplanır.

5- Akademik Kurul, Ortak Dersler Koordinatörü, Yardımcısı ve Asistanından oluşur. Akademik Kurul, eğitim-öğretim yılı süresince güz ve bahar yarıyılı başlarında olmak üzere en az iki defa toplanır. Akademik kurul, geçen sürede başta eğitim-öğretim olmak üzere her türlü faaliyetini gözden geçirir ve gelecek döneme ilişkin görüş ve öneriler hazırlayarak, Rektörlüğe sunar.

6- Fakülte Temsilcisi; Yakın Doğu Üniversitesinin kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir.Fakülte Temsilcisi, kendi fakülteleri ile ilgili olan dersler ile ilgili koordinatöre gerekli desteğin verilmesinden sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

Madde 10.1- Bu Yönerge hükümleri Yakın Doğu Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11.1- Bu Yönerge hükümleri Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.