Hakkımızda

Misyonumuz

 • Üniversitemizde yer alan önlisans, lisans ve lisansüstü derslerin ortak ders olarak multidisipliner anlayış ile koordine edilmesi;
 • Eğitim birimleri ile eşgüdüm sağlanarak planlanan eğitim-öğretim sürecinin düzenli yürütülmesi;
 • Yakın Doğu Üniversitesi’nin sahip olduğu eğitim olanaklarını öğrencilerimize bütünüyle etkin bir şekilde sunmak;
 • Üniversitemizin akademik kadrosunun bilgi, deneyim ve becerilerini daha geniş öğrenci kitleleri ile buluşturmak;
 • Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacılar ile öğrencilere katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü yaratmak;
 • Almış oldukları eğitim sonrası mezunlarımızın farklı disiplinlere uyum sağlama becerilerini ve başarılarını arttırmak;
 • Takım çalışmasına teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip olmaktır.

Vizyonumuz

 • Derslerin ortaklaşma sürecini dinamik bir süreç haline getirmek;
 • Yakın Doğu Üniversitesi öğrenci ve öğretim elemanı memnumiyetini ön plana çıkarmak;
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde örnek oluşturan ve fark yaratan bir birim olmaktır.

Amaç
Madde 1. 1- Bu yönergenin amacı; Yakın Doğu Üniversitesinin Fakülte, Enstitü ve Yüksekokularında ortak olan derslerin eğitim-öğretimi ve sınavları ile Ortak Dersler Koordinatörlüğünün işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2.1- Bu yönerge, Yakın Doğu Üniversitesinin ilgili birimlerinde ortak olan derslerinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümler ile Ortak Dersler Koordinatörlüğünün bunlara ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak
Madde 3.1- Bu yönerge, Yakın Doğu Üniversitesi Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerinde yer alan hükümler esas alınarak düzenlenmiştir.

Tanımlar
Madde 4. 1- Bu yönergede geçen;

Üniversite: Yakın Doğu Üniversitesini,
Rektörlük: Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğünü,
Rektör: Yakın Doğu Üniversitesi Rektörünü,
İlgili Birimler: İlgili Fakülteler, Enstitüler ve Yüksekokulları
Koordinatör: Ortak Dersler Koordinatörlüğünü
Kurul: Yakın Doğu Üniversitesi Ortak Dersler Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ortak Dersler Koordinatörlüğü Uygulama Esasları

Derslerin Öğretim Yarıyılları, Haftalık Saatleri ve Kredileri

Madde 5.1- Bu yönerge kapsamında yer alan ortak dersler ile ilgili birimlerin eğitim-öğrenim programları yer alır.

Madde 6.1- Dersler Türkçe veya yabancı dilde yapılabilir. Bir ortak dersin öğretiminde birden fazla öğretim elemanı görev alabilir.

2- Derslerin ortaklaştırılmasında, fiziki imkânların yeterliliği ve öğrenci sayıları dikkate alınarak, farklı programlar bir araya getirilerek yeni sınıflar oluşturulabilir.

Derslere Devam

Madde 7.1- Ortak Dersler Koordinatörlüğünde yer alan derslerde ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği hükümlerine göre devam zorunluluğu aranır.

Sınavlar ve Değerlendirme

Madde 8.1- Bu yönergedeki derslerin sınavlarının yürütülmesi Yakın Doğu Üniversitesi Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri esas alınarak yapılır.

2- Ortak derslerin sınavlarının tamamı, Üniversitenin Akademik Takviminde yer alan tarihler arasında gerçekleştirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Dersler Koordinatörlüğü

Organlar ve İşleyiş

Madde 9.1- Koordinatör, Yakın Doğu Üniversitesinin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından atanır. Koordinatör, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki eğitim-öğretimin ve ortak dersler koordinatörlüğü ile ilgili olan her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

2- Koordinatör, her öğretim yılı sonunda koordinatörlüğün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleri ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu Rektöre sunar.

3- Koordinatör Yardımcısı, Yakın Doğu Üniversitesinin kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir. Koordinatör yardımcısı, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki eğitim-öğretimin ve ortak dersler koordinatörlüğü ile ilgili olan her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve koordinatöre gerekli desteğin verilmesinden sorumludur.

4- Kurul, koordinator başkanlığında ortak derslerin koordinatörlerinden oluşur. Kurul, Koordinatörün çağrısı üzerine toplanır.

5- Akademik Kurul, Ortak Dersler Koordinatörü, Yardımcısı ve Asistanından oluşur. Akademik Kurul, eğitim-öğretim yılı süresince güz ve bahar yarıyılı başlarında olmak üzere en az iki defa toplanır. Akademik kurul, geçen sürede başta eğitim-öğretim olmak üzere her türlü faaliyetini gözden geçirir ve gelecek döneme ilişkin görüş ve öneriler hazırlayarak, Rektörlüğe sunar.

6- Fakülte Temsilcisi; Yakın Doğu Üniversitesinin kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir.Fakülte Temsilcisi, kendi fakülteleri ile ilgili olan dersler ile ilgili koordinatöre gerekli desteğin verilmesinden sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

Madde 10.1- Bu Yönerge hükümleri Yakın Doğu Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11.1- Bu Yönerge hükümleri Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Amaç
Madde 1. 1- Bu yönergenin amacı; Yakın Doğu Üniversitesinin Fakülte, Enstitü ve Yüksekokularında ortak olan derslerin eğitim-öğretimi ve sınavları ile Ortak Dersler Koordinatörlüğünün işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2.1- Bu yönerge, Yakın Doğu Üniversitesinin ilgili birimlerinde ortak olan derslerinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümler ile Ortak Dersler Koordinatörlüğünün bunlara ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak
Madde 3.1- Bu yönerge, Yakın Doğu Üniversitesi Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerinde yer alan hükümler esas alınarak düzenlenmiştir.

Tanımlar
Madde 4. 1- Bu yönergede geçen;

Üniversite: Yakın Doğu Üniversitesini,
Rektörlük: Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğünü,
Rektör: Yakın Doğu Üniversitesi Rektörünü,
İlgili Birimler: İlgili Fakülteler, Enstitüler ve Yüksekokulları
Koordinatör: Ortak Dersler Koordinatörlüğünü
Kurul: Yakın Doğu Üniversitesi Ortak Dersler Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ortak Dersler Koordinatörlüğü Uygulama Esasları

Derslerin Öğretim Yarıyılları, Haftalık Saatleri ve Kredileri

Madde 5.1- Bu yönerge kapsamında yer alan ortak dersler ile ilgili birimlerin eğitim-öğrenim programları yer alır.

Madde 6.1- Dersler Türkçe veya yabancı dilde yapılabilir. Bir ortak dersin öğretiminde birden fazla öğretim elemanı görev alabilir.

2- Derslerin ortaklaştırılmasında, fiziki imkânların yeterliliği ve öğrenci sayıları dikkate alınarak, farklı programlar bir araya getirilerek yeni sınıflar oluşturulabilir.

Derslere Devam

Madde 7.1- Ortak Dersler Koordinatörlüğünde yer alan derslerde ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği hükümlerine göre devam zorunluluğu aranır.

Sınavlar ve Değerlendirme

Madde 8.1- Bu yönergedeki derslerin sınavlarının yürütülmesi Yakın Doğu Üniversitesi Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri esas alınarak yapılır.

2- Ortak derslerin sınavlarının tamamı, Üniversitenin Akademik Takviminde yer alan tarihler arasında gerçekleştirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Dersler Koordinatörlüğü

Organlar ve İşleyiş

Madde 9.1- Koordinatör, Yakın Doğu Üniversitesinin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından atanır. Koordinatör, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki eğitim-öğretimin ve ortak dersler koordinatörlüğü ile ilgili olan her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

2- Koordinatör, her öğretim yılı sonunda koordinatörlüğün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleri ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu Rektöre sunar.

3- Koordinatör Yardımcısı, Yakın Doğu Üniversitesinin kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir. Koordinatör yardımcısı, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki eğitim-öğretimin ve ortak dersler koordinatörlüğü ile ilgili olan her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve koordinatöre gerekli desteğin verilmesinden sorumludur.

4- Kurul, koordinator başkanlığında ortak derslerin koordinatörlerinden oluşur. Kurul, Koordinatörün çağrısı üzerine toplanır.

5- Akademik Kurul, Ortak Dersler Koordinatörü, Yardımcısı ve Asistanından oluşur. Akademik Kurul, eğitim-öğretim yılı süresince güz ve bahar yarıyılı başlarında olmak üzere en az iki defa toplanır. Akademik kurul, geçen sürede başta eğitim-öğretim olmak üzere her türlü faaliyetini gözden geçirir ve gelecek döneme ilişkin görüş ve öneriler hazırlayarak, Rektörlüğe sunar.

6- Fakülte Temsilcisi; Yakın Doğu Üniversitesinin kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir.Fakülte Temsilcisi, kendi fakülteleri ile ilgili olan dersler ile ilgili koordinatöre gerekli desteğin verilmesinden sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

Madde 10.1- Bu Yönerge hükümleri Yakın Doğu Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11.1- Bu Yönerge hükümleri Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Duyurular
Akademik Kadro
Yrd.Doç.Dr. Kezban OZANSOY

Ortak Dersler Koordinatörü

kezban.ozansoy@neu.edu.tr

Doç.Dr. İpek DANJU

Ortak Dersler Koordinatör Yardımcısı

ipek.danju@neu.edu.tr

Uz. Yücehan YÜCESOY

Ortak Lisansüstü Dersler Sorumlusu

yucehan.yucesoy@neu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Başak BAĞLAMA

Ortak Seçmeli Dersler Sorumlusu

basak.baglama@neu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Yasemin Sorakın BALLI

Ortak Seçmeli Dersler Sorumlusu

yasemin.sorakin@neu.edu.tr

Öğr.Gör. Özde DEMİREL

Ortak Dersler Sınav Koordinatörü

ozde.demirel@neu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Seçil Besim AYHAN

Ortak Dersler Eğitim Programları Koordinatörü

secil.besim@neu.edu.tr

Öğr.Gör. Iryna Alpcan

Ortak Rusca Dersleri Koordinatörü

ıryna.alpcan@neu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Seyit ÖZKUTLU

Ortak İngilizce Tarih Dersleri Koordinatörü

seyit.ozkutlu@neu.edu.tr

 

Yrd. Doç. Dr. Funda GEZER FASLI

Yabancılar için Türkçe Dersleri Koordinatörü

funda.gezer@neu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Bilgen KAYMAKAMZADE

Ortak Matematik Dersleri Koordinatörü

bilgen.kaymakamzade@neu.edu.tr

Doç. Dr. Gülsüm AŞIKSOY

Ortak Fizik Dersleri Koordinatörü

gulsum.asiksoy@neu.edu.tr

Doç. Dr. Könül Memmedova

Kariyer Planlama Dersleri Koordinatörü

konul.memmedova@neu.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Süleyman AŞIR

Ortak Kimya Dersleri Koordinatörü

suleyman.asir@neu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ayten KORUROĞLU

Ortak Türkçe Tarih Dersleri Koordinatörü

ayten.koruroglu@neu.edu.tr

Öğr.Gör.Özde DEMİREL

Ortak Fransızca Dersleri Koordinatörü

ozde.demirel@neu.edu.tr

Uz. Nevriye YILMAZ

Ortak Türkçe Dersleri Koordinatörü

nevriye.yilmaz@neu.edu.tr

Uz. Aslı KASABALI GÜNHAN

Fakülte İngilizce Dersleri Koordinatörü

asli.kasabali@neu.edu.tr

Öğr. Gör. Doğan GÜNEŞ

Ortak Almanca Dersleri Koordinatörü

dogan.gunes@neu.edu.tr

Öğr. Gör. Laçin ÖNEL

Ortak Yunanca Dersleri Koordinatörü

lacin.onel@neu.edu.tr

Şerif Hubeyli TÖZÜNER

Ortak Dersler Koordinatörlüğü Yönetici Asistanı

serife.hubeyli@neu.edu.tr

Dersler

HANGİ ORTAK DERSLERİ ALMALIYIM?

Buradaki sorulara cevap vererek hangi dersleri alacağınızı bulabilirsiniz: BURAYA TIKLAYINIZ.

Lütfen dönem sonunda notlarınızda sorun yaşamamak adına doğru dersleri aldığınızdan emin olunuz!!!

 

 

Genel Ortak Dersler Ders İçerikleri
Yıllık Dersler:

 • İngilizce (Öğretim Dili Türkçe Bölümler için):İNG100
 • İngilizce (Öğretim Dili İngilizce Bölümler için): ENG100
 • Fizik (Öğretim Dili İngilizce Bölümler için): PHY100
 • Fizik (Öğretim Dili Türkçe Bölümler için): FIZ100
 • Bilgisayar Teknolojileri (Öğretim Dili Türkçe Bölümler için): BİL100
 • Bilgisayar Teknolojileri (Öğretim Dili İngilizce Bölümler için): COM100
 • Tarih (TC ve KKTC Uyruklu Öğrenciler için): AIT100
 • Tarih(Yabancı Uyruklu Öğrenciler için): AIT200
 • Türkçe (TC ve KKTC Uyruklu Öğrenciler için): TUR100
 • Türkçe (Yabancı Uyruklu Öğrenciler için): YİT100

Dönemlik Dersler:

Seçmeli Ders İçerikleri

Haftalık Ders Programları
Sınavlar

GENEL ORTAK DERS SINAV PROGRAMI

Güz 2021-22

Vize Sınav Programı/ E-Sınav Vize Programı

 

Vize Sınav Salonları için Dersinizin Üzerine Tıklayınız.

Fransızca

FRE101A/ FRE101B/ FRE101C/ FRE102/ FRE201/ FRE302

Almanca

Rusça

RUS101A/ RUS101D/ RUS102A

Yunanca

GRE101/ GRE102/ GRE202/ GRE301/ TRI409

İngilizce

ING201: Period (13.30-14.30)

ING201: Period (14.30-15.30)

ING201: Period (15.30-16.30)

 

 

 

 

 

İletişim
 
Yakın Doğu Üniversitesi
Yakın Doğu Bulvarı, PK: 99138
Lefkoşa / KKTC
Mersin 10 – TÜRKİYE
 
 
Tel: +90 (392) 675 10 00