Misyon / Vizyon 2018-07-16T08:13:31+00:00

Hakkımızda

Misyonumuz

Üniversitemizde eğitim-öğretim programında yer alan önlisans, lisans ve lisansüstü derslerinin ortak ders olarak multidisipliner anlayış ile koordine edilmesi; Eğitim birimleri ile eşgüdüm sağlanarak planlanan eğitim-öğretim sürecinin düzenli yürütülmesi; Yakın Doğu Üniversitesi’nin sahip olduğu eğitim olanaklarını öğrencilerimize bütünüyle etkin bir şekilde sunmak; Üniversitemizin akademik kadrosunun bilgi, deneyim ve becerilerini daha geniş öğrenci kitleleri ile buluşturmak; Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacılar ile öğrencilere katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü yaratmak; Almış oldukları eğitim sonrası mezunlarımızın farklı disiplinlere uyum sağlama becerilerini ve başarılarını arttırmak; Takım çalışmasına teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip olmaktır.

Vizyonumuz

 • Derslerin ortaklaşma sürecini dinamik bir süreç haline getirmek;
 • Yakın Doğu Üniversitesi öğrenci ve öğretim elemanı memnumiyetini ön plana çıkarmak;
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde örnek oluşturan ve fark yaratan bir birim olmaktır

Amaç

Madde 1. 1- Bu yönergenin amacı; Yakın Doğu Üniversitesinin Fakülte, Enstitü ve Yüksekokularında ortak olan derslerin eğitim-öğretimi ve sınavları ile Ortak Dersler Koordinatörlüğünün işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2.1- Bu yönerge, Yakın Doğu Üniversitesinin ilgili birimlerinde ortak olan derslerinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümler ile Ortak Dersler Koordinatörlüğünün bunlara ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsar.      

Dayanak

Madde 3.1- Bu yönerge, Yakın Doğu Üniversitesi Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü  Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerinde yer alan hükümler esas alınarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4. 1- Bu yönergede geçen;

 1. Üniversite: Yakın Doğu Üniversitesini,
 2. Rektörlük: Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğünü,
 3. Rektör: Yakın Doğu Üniversitesi Rektörünü,
 4. İlgili Birimler: İlgili Fakülteler, Enstitüler ve Yüksekokulları
 5. Koordinatör: Ortak Dersler Koordinatörlüğünü
 6. Kurul: Yakın Doğu Üniversitesi Ortak Dersler Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ortak Dersler Koordinatörlüğü Uygulama Esasları 

 Derslerin Öğretim Yarıyılları, Haftalık Saatleri ve Kredileri

Madde 5.1- Bu yönerge kapsamında yer alan ortak dersler ile ilgili birimlerin eğitim-öğrenim programları yer alır.

Madde 6.1- Dersler yüz yüze eğitim veren  Türkçe veya Yabancı Dilde yapılabilir. Bir ortak dersin öğretiminde birden fazla öğretim elemanı görev alabilir.

2- Derslerin ortaklaştırılmasında, fiziki imkânların yeterliliği ve öğrenci sayıları dikkate alınarak, farklı programlar bir araya getirilerek yeni sınıflar oluşturulabilir.

Derslere Devam

Madde 7.1- Ortak Dersler Koordinatörlüğünde yer alan derslerde ön lisan, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği hükümlerine göre devam zorunluluğu aranır.

Sınavlar ve Değerlendirme 

Madde 8.1- Bu yönergedeki derslerinin sınavlarının yürütülmesi Yakın Doğu Üniversitesi Ön Lisans, Lisans  ve Lisansüstü  Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri esas alınarak yapılır.

2- Ortak derslerin sınavlarının tamamı, Üniversitenin Akademik Takviminde yer alan tarihler arasında gerçekleştirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Dersler Koordinatörlüğü

Organlar ve İşleyiş

Madde 9.1- Koordinatör, Yakın Doğu Üniversitesinin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından atanır. Koordinatör, ön lisan, lisans ve lisansüstü düzeyindeki eğitim-öğretimin ve ortak dersler koordinatörlüğü ile ilgili olan her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

2- Koordinatör, her öğretim yılı sonunda koordinatörlüğün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleri ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu Rektöre sunar.

3- Koordinatör Yardımcısı, Yakın Doğu Üniversitesinin kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir. Koordinatör yardımcısı, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki eğitim-öğretimin ve ortak dersler koordinatörlüğü ile ilgili olan her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve koordinatöre gerekli desteğin verilmesinden sorumludur.

4- Kurul, koordinator  başkanlığında ortak derslerin koordinatörlerinden oluşur. Kurul, Koordinatörün çağrısı üzerine toplanır.

5- Akademik Kurul, Ortak Dersler Koordinatörü, Yardımcısı ve Asistanından oluşur. Akademik Kurul, eğitim-öğretim yılı süresince güz ve bahar yarıyılı başlarında olmak üzere en az iki defa toplanır.Akademik kurul, geçen sürede başta eğitim-öğretim olmak üzere her türlü faaliyetini gözden geçirir ve gelecek döneme ilişkin görüş ve öneriler hazırlayarak, Rektörlüğe sunar.

6- Fakülte Temsilcisi; Yakın Doğu Üniversitesinin kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir.Fakülte Temsilcisi, kendi fakülteleri ile ilgili olan dersler ile ilgili koordinatöre gerekli desteğin verilmesinden sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

Madde 10.1- Bu Yönerge hükümleri Yakın Doğu Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11.1- Bu Yönerge hükümleri Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Akademik Kadro

Akademik Kadro

Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ

Ortak Dersler Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Meryem GÜVENİR

Ortak Dersler Koordinatör Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Tuğçe BALCI

Ortak Dersler Koordinatör Yardımcısı

Öğr. Gör. Sezer KANBUL

Bilgisayar Grubu Dersleri Sorumlu Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Aslı KASABALI

İngilizce Dersleri Sorumlu Öğretim Görevlisi

Yrd. Doç. Dr. Süleyman AŞIR

Kimya Dersleri Sorumlu Öğretim Görevlisi

Doç. Dr. Esra KARABACAK

Yabancılar için Türkçe (YİT) Dersleri Sorumlu Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Cem TAMTUNALI

Almanca Dersleri Sorumlu Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Yasemin SALCI

Yunanca Dersleri Sorumlu Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Saide SADIKOĞLU

Rusça Dersleri Sorumlu Öğretim Görevlis

Yrd. Doç. Dr. Erinç ERÇAĞ

Eğitim Bilimleri Sorumlu Öğretim Görevlisi

Dersler

Dersler

Matematik
MTMK 171 İşletme ve İktisat için Matematik Nuriye Sancar
MATE 101, MATH 141 Matematik I Hilmi Dindar
MATH 141 (ENG) Matematik Cem Türker
ESE 325,ESE 101, MATH 151 Matematik Şifa Güçlüel
MAT 171 İşletme ve İktisat için Matematik İsa Buba
M 109 Analiz I İsa Buba
MATE 201 Diferansiyel Denklemler Ali Denker
MAT 201 Diferansiyel Denklemler Firudun Muradov
SMO 105 Temel Matematik Şeyma Bozkurt
MAT 117 Temel Matematik Hediye Sarıkaya
NEPHAR 104 Matematik Burak Şekeroğlu
MATE 301 Sayısal Analiz Rifat Demiray
MAT 301, PGE 204 Sayısal Analiz Abdulrahman Othman
IMAT 205, MATE 101 Analiz I Murat Tezer
IMAT 305, MATE 201 Analiz III Mine Hacıarif
IMAT 307 Analitik Geometri İsmet Keskindağ
M 207 Analitik Geometri I Bilgen Kaymakamzade
ACC 281, S 225 İstatistik I Abdulrahman Othman
MATE 301 Karmaşık Analiz I İsmet Keskindağ
MAT 102 Matematik II Suleiman İbrahim
MAT 350 Olasılık ve İstatistik Abba Auwalu
Kimya
KİM 101 (Mühendislik Fakültesi), KIM 101, GK207, ESE 104 Genel Kimya İlke Yücekan
CHEM 101, CHEM 104 Chemistry Süleyman Aşır
ISG 107, PLT 107, KİM 101, KİM 104 Genel Kimya Murat Uncu
NEPHAR 102 Chemistry Yusuf Mülazim
Bilgisayar Grubu Dersleri
COM 101, BIL 111 Bilgisayar I Alper Çavuş, Vasfi Tuğun
COM 191 Bilgisayar I Aykut Yasakçı
BIL 101 (Atatürk Eğitim Fakültesi), BİL 111 Bilgisayara Giriş Semih Çalışkan
BIL 101 Bilgisayara Giriş Buğra Demircioğlu
BIL 219, BIL 207, BLG 201, DHCOM 108 Bilgisayar I Şahin Akdağ
IMAT 133, MATE 105 Bilgisayar I Umut Akçıl
TÖB 211 Bilgisayar I Kezban Ozansoy
BTKL 151, CIS 151, BTKL 152, CIS 152 Bilgi Teknolojilerine Giriş I-II Mustafa Menekay
RPD 213 Bilgisayar II Sezer Kambul
Fizik
FİZ 151, ENF 101, NEPHAR 103, DHFIZ 110, TPHY 101 Fizik I Erkut İnan İçeri
FİZ 101, FIZ 101, ESE 209, FZK 101 Fizik I Zalihe Türker, Emrah Türker
PHYS 203 Fizik I Gülsün Aşıksoy
PHY 101 Physics I İsmail Ruhi Uman
PHY 102 Physics II Hanifa Teimourian
İngilizce
İNGL 101 ING 153
ENG 107 ENG 105
ENG 111 ING 123
YBD 101 CMN 198
ENG 113 ING 125
ENG 181 ING 181
SMO 107 ING 125
İNG 119 ENG 111
ENG 109 ENG 113
MOBG103
İNGİLİZCE I Aslı Kasabalı
İNGL 102 ING 154
CMN 199 ING 124
YBD 172 İNG 182
MOBG405
İNGİLİZCE II Aslı Kasabalı
NEPHAR100, MAT181,
MOBG103
ENGLISH I Aslı Kasabalı
NEPHAR115, MAT182,
MOBG405
ENGLISH II Aslı Kasabalı
ENG 213 ENG 295
ENG 211 İNG 223
ENG 203 İNG 205
YBD 201 İNG 210
ENG 281 MOBG409
CMN 298
İNGİLİZCE III Aslı Kasabalı
Bengi Altıner
Dilek Akıncı
Elvan Yamaç
Funda Aşardağ
Fatoş Köprülü
Aydın Beyzade
Emine Köşker
Funda Gezer
İNG 206,
İNG 224
CMN 299
ENG 204
İNGİLİZCE IV Aslı Kasabalı
Bengi Altıner
Dilek Akıncı
Elvan Yamaç
Funda Aşardağ
Fatoş Köprülü
Aydın Beyzade
Emine Köşker
Funda Gezer
ENG205, ENG210, ENG 295,
NEPHAR200, MOBG409
ENGLISH III Aslı Kasabalı
Bengi Altıner
Dilek Akıncı
Elvan Yamaç
Funda Aşardağ
Fatoş Köprülü
Aydın Beyzade
Emine Köşker
Funda Gezer
ENG206, NEPHAR218 ENGLISH IV Aslı Kasabalı
Bengi Altıner
Dilek Akıncı
Elvan Yamaç
Funda Aşardağ
Fatoş Köprülü
Aydın Beyzade
Emine Köşker
Funda Gezer
Yabanci Diller
ALM101, GER101 Almanca I Cem Tamtunalı
GER 201 Almanca III Cem Tamtunalı
GER 101, GRE.101 Yunanca I Yasemin Salcı
GER.111 Yunanca II Yasemin Salcı
FRE101, FRA 101, FRE. 101 Fransızca I Yasemin Salcı
FER.111 Fransızca II Yasemin Salıcı
RUS 101, ERUS 201 Rusça I Saide Sadıkoğlu
RUS 102 Rusça II Saide Sadıkoğlu
RUS 201 Rusça III Saide Sadıkoğlu
RUS 202 Rusça IV Saide Sadıkoğlu
Yabancılar İçin Türkçe
YİT 101 Yabancılar İçin Türkçe Burak Gökbulut,Esra Karabacak,İkbal Öksüz
YİT 102 Yabancılar İçin Türkçe Burak Gökbulut,Esra Karabacak,İkbal ÖksüZ
İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi
FIN 301 Finansal Yönetim I Nil Günsel
FNSY 301 Finansal Yönetim I Turgut Tursoy
ACC 203, ACC 202 Genel Muhasebe II Vecdal Gündüz
MHSB 201 Genel Muhasebe I Hüseyin Baykan
EKON 415, PAZL 307 Tüketici Davranışları Tijen Zeybek
MARK 307 Tüketici Davranışları Günay Sadıkoğlu
EKON 201 Mikroiktisat Esmira Aviyeva
ECON 201 Mikroiktisat Behiye Çavuşoğlu
EKON 101 İktisata Giriş I Erdal Güryay
ECON 101 İktisata Giriş I Ayşem Çelebi
TURZ 115, YNTM 101,BY 103, ISL 201 İşletmeye Giriş Nazım Karasalih
MAN 101, MAN 201 İşletmeye Giriş İmren Gürbaşar
THM 115 İşletmeye Giriş Huriye Kutup
YNTM 404 İnsan Kaynakları Yönetimi Tuğberk Kaya
LAW 106, MAN 206 Hukuka Giriş Giriş Çağdaş Dayıoğlu
YNTM 201 İşletmelerde Etkili İletişim Serap Sayer
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
AIT 101 Atatürk İlkeleri ve InkIlap Tarihi Ali Eftal Özkul
SMO 101 Tıbbi Terminoloji Müge Bulakbaşı
SMO 111 Temel Anatomi Müge Bulakbaşı
SMO 102 Hastalıklar Bilgisi I Müge Bulakbaşı
SMO 104 Fizyoloji Müge Bulakbaşı
SMO 103 Bilgi Teknolojileri Fezile Özdamlı
SMO107, İAY113 İngilizce Aslı Kasabalı
SMO 109 Temel İlk Yardım Seda Aykaç
SMO 202 Halk Sağlığı Seda Aykaç
SMO 204 Meslek Etiği Seda Aykaç
SMO 106 Temel İletişim Becerileri Eşref Vaiz
SMO 206, İAY 209 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Özdem Nurluöz
SMO 208 Akılcı İlaç Kullanımı İlker Gelişen
RT215, RTP 201 Radyasyon Sağlığı ve Korunma Nail Bulakbaşı
HTP106, ECH110, LVS102, YB108, ANRE201, ECH213, EBO105, ANRE101, ANRE102, PRF104, İAY108 Farmakoloji Ahmet Özer Şehirli
HTP215, TLT207, HTP215 Hematoloji Kaya Süer
ADS102, AHT108, ANRE110, HTP110, EBO108, ECH102, ENF106, PRF102, RT106, TLT104, YB110 Mikrobiyoloji Kaya Süer
HTP211, EBO209, ECH108, PLT102, PRF112, TLT 102 Biyokimya Murat Uncu
HTP209, AHT202 Cerrahi Hastalıklar Bilgisi Hasan Besim
ADS107, TLT213 Patoloji Yasemin Sezgin
AHT207, ANRE203 Anestezi Uygulamaları Serpil Deren
TDS207 Araştırma Yöntemleri Mustafa Gülmez
TDS205, PLT105 Belge ve Kayıt Yönetimi Ceyhun Özyıldız
RTP 207, RT 207 Nükleer Tıp Deniz Bedel
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

 • Dersleri ortaklaştırmanın amacı nedir?

Bu kararın iki ana sebebi vardır. Bunlardan birincisi bu derslerin dışa açılması sebebiyle standartlaştırma süreçlerinin gerçekleşebilmesi, ikinci ise kaynakların verimli ve etkili kullanılmasıdır

 • Ortak derslerin kodları nasıl birleştirilecek?

TÜM dersler sisteme girildikten sonra, fakülte ve bölümler arası ortak dersler Ortak Dersler Koordinatörlüğü tarafından belirlenecektir. Bu dersleri vermek için atanan öğretim elemanları ile toplantılar gerçekleştirilerek, ders içerikleri ve dersi verecek olan hocalar belirlendikten sonra, Einstein üzerinden ORT kodlu bir ders olarak tekrar açılacaktır. Öğrenci transkriptlerinde kayıtlı oldukları programlardaki ders kodları görünecektir. ORT kodları sadece yönetsel olarak derslerin organizasyonunda kullanılacaktır.

 • Ortak dersleri veren Öğretim Elemanlarının atamalarını kim yapacak?

Bu dersleri vermek için atanan öğretim elemanlarının kadroları Ortak Dersler Koordinatörlüğü’nde olacaktır. Dersler ortaklaştırıldıktan sonra Ortak Dersler Koordinatörlüğü tarafından seçilen öğretim elemanlarına ORT kodlu ders Einstein üzerinden atanacaktır.

 • Ortak dersleri verecek olan öğretim elemanlarının diğer yükleri ortak dersin verilmesini engellerse, bu derslerin öğretim elemanları değişebilir mi?

Böyle bir engelleme söz konusu olmayacaktır çünkü ortak derslere atanacak olan öğretim elemanlarına söz konusu asgari ders saati zaten ortaklaşma gerçekleşmeden önce verilmiş olacaktır. Öğretim elemanı seçimleri ders saatleri ve uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak yapılacaktır

İletişim

İletişim

Yakın Doğu Üniversitesi

Yakın Doğu Bulvarı, PK: 99138

Lefkoşa / KKTC

Mersin 10 – TÜRKİYE

Tel: +90 (0392) 675 10 00-3173

E-posta:ortakdersler@neu.edu.tr

© Copyright 2018 | Near East Technology